Monthly Archives: January 2017

Mã đề

Mã đề (Piantago rnạịor L) thuộc họ Mã đề (Plantaginaceae), tên khác là xa tiền, bông mã đề, su ma (Tày), nhà én dứt (Thái), nằng chấy mia (Dao), là một cây thân cỏ, sống lâu năm, cao 10-20cm. Thân rất... Read More