Monthly Archives: February 2017

Thôn bụi P2

Có thể khẳng định được một điều đơn giản là thôn Khánh Tân có tỷ lệ người mắc bệnh về hô hấp và mắt cao nhất trong toàn xã Sài Sơn. Gần 2 năm qua, người dân ở đây đã nhiều lần gửi... Read More