Monthly Archives: June 2017

Chiếc nhẫn

Saladín tìm một người Do Thái và sau khi đã tiếp y một cách thân mật, bèn bảo y ngồi cạnh và nói: ‘Ta nghe nhiều người đồn rằng ông là một nhà hiền triết, rất am hiểu về nhũng vấn đề tôn... Read More