Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh.
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật
Chúc quy ban Đao gan xa thuong nho .
Ngay mới An lanh.
Van sư Binh An
Tâm luôn hoan hỷ .
Sức khỏe dồi dào .
Công viêc hanh thông
Gia Quyến Bình yên vô sự mọi điều .
Bao nhiêu buồn phiền .Tan theo mây khói .
A DI ĐA PHAT.

5 thoughts on “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *